A Gergelyffy család

Máriapócson több birtokos család is élt a 19-20. században. Közéjük tartozott az a Gergelyffy család is, akiknek a birtoka, épülete az EGT Finanszírozási Mechanizmus 2009-2014 Kulturális és természeti örökség megőrzése és megújítása Program (HU07 PA16)-ban elnyert HU07-0049-A2-2013 azonosítószámú, „Vidéki Építészeti Örökség Megújítása a Máriapócsi Közösségi Élet Megerősítése Érdekében” című projekt során megújul. Csekély mértékű információ maradt fenn róluk, a levéltárak, könyvtárak, múzeumok töredékes dokumentumai mellett a máriapócsi idősökkel készült interjúk adnak némi támpontot, ám ezek is csupán ahhoz elegendőek, hogy egy részleges családfát lehessen felállítani.

Az itt élt Gergelyffyek a mai Románia területén lévő Csíkszentmárton nevű településről származtak, ezért is nevezték a család ezen ágát Csikszentmártoni vagy Csik-Szent-Mártoni Gergelyffynek. Nevük a fennmaradt dokumentumokban különböző formákban találhatók meg: Gergelyffy, Gergelyfy, valamint Gergelyffi alakban is fellelhető ugyanazon személyek neve. Szabolcs vármegye területére az 1700-1710-es évek környékén telepedtek le, és Máriapócson rendelkeztek földesúri joggal.

A Gergelyffyek egyik ága – Gergelyffy Balázs pásztói lakos és családja – 1678. május 25-én nyert címeres nemeslevelet. Gergelyffy Balázs felesége Balogh Judit volt, gyermekeik pedig Mihály, Sándor, Borbála és Klára. Címerük ugyan fekete-fehérben maradt fenn, a leírásokból azonban tudni lehet, hogy zöld alapon egy görbe kardot tartó oroszlánt ábrázol, a fölötte levő sisakdíszen pedig két fekete sasszárny között kinövő egyszarvú látható. Arról nincsenek adatok, hogy a Máriapócson, valamint a Pásztón élt Gergelyffy családok milyen rokonsági viszonyban álltak egymással, annyi azonban bizonyos, hogy a Máriapócshoz köthető ágát mindenütt földbirtokosokként jegyzik, nemesekként csupán egy alkalommal.

A Gergelyffy család tagjai római katolikus vallásúak voltak, születési adataik a Pócspetri római katolikus plébánia által vezetett Máriapócsi római katolikus fiókegyház irataiban találhatók meg.
Az 1812-ben született Gergelyffy Jánost említik több helyen nemesként, aki 1843-ban al-ügyvédként dolgozott, 1861-től pedig három ízben Szabolcs vármegye főjegyzőjeként tevékenykedett. Testvére, Gergelyffy Borbála a porcsalmai földbirtokos, Szaplonczai Antal felesége volt. Máriapócson kaptak földbirtokot, de azt a gyermekeik 1862-ben elcserélték nagybátyjuk (Gergelyffy János) porcsalmai birtokáért. A gyermekek közül György és János folytattak tanulmányokat Máriapócson; János egyik lánya, Anna pedig csíkszentmártoni Gergelyffy Ferencz, nyíregyházi földbirtokoshoz ment feleségül.

A Máriapócsról szóló leírásokból tudjuk, hogy a település a 18. században a Károlyiak tulajdonában állt, majd a 19. század elején a görögkatolikus Bazilita-rend mellett a Czakó, Fehér, Gacsályi, Gergelyffy, Mikó, Némethy, Niczky, Szilcz, Tisza, Vékey és Veres családoknak voltak itt birtokai. Az 1900-as évek elején a Szent Bazil-rendi szerzetesek és csikszentmártoni Gergelyffy Dezső (1855-1921) rendelkezett a településen nagyobb földterülettel. Az 1897-es mezőgazdasági statisztikai adatok szerint összesen 697 kataszteri hold (kh; körülbelül 402 hektár) földterülettel rendelkezett, melyből 577 hold szántóföld, 1 hold kert, 64 hold rét, 3 hold szőlő, 11 hold legelő, 6 hold erdő, 17 hold nádas, 18 hold pedig földadó alá nem eső terület volt. A két községben fekvő gazdaságban huszonegy cselédet foglalkoztatott. A gazdaságban használt fontosabb gépek és eszközök az alábbiak voltak: egy vetőgép, két rosta, tizenhárom eke, egy trieur (konkolykiválasztó), egy szecskavágó, öt borona, egy henger és tizennégy igás szekér. Háziállatok közül nyolcvan szarvasmarhát, tizenhat lovat, valamint nyolcvan sertést tartott. Id. Gergelyffy Dezsőnek és feleségének, Pekácsy Annának hét gyermeke volt: ifj. Dezső, György, Ilona, Anna, Endre, Irma és János. (A máriapócsi idősekkel készített interjúkban említenek egy Gergelyffy Gyula nevű személyt, mint az általuk ismert János testvérét, ez azonban téves információnak bizonyult. Gyula vélhetően egy közelebbi vagy távolabbi rokonuk, aki ifj. Dezsővel együtt volt képviselőtestületi tag Máriapócson.) Csikszentmártoni Gergelyffy Dezső földbirtokos, törvényhatósági bizottsági tag 1921. október 17-én, 66 éves korában hunyt el.

dr. Gergelyffy Dezső (1879-1926) nyugalmazott máv. titkár és földbirtokos volt, valamint Szabolcs vármegye Törvényhatósági Bizottságának és Máriapócs község képviselőtestületének volt a tagja. A máriapócsi kegykép 1905-ös könnyezésekor jelen volt a görögkatolikus templomban, melyről tanúvallomásában is beszámolt: „Ifj. Gergelyffy, Dezső, 26 éves, róm. kath. vallásu, nőtlen, ügyvédjelölt, lakik Mária-Pócson: Vallja, hogy deczember 30-án délután 4 óra után a templomban volt és a Szüz Anya kegyképét is megtekintette, melyen a jobb szem alatt két czentiméternyire egy könycseppet és annak lefolyási irányát látta. A könycsepp, minthogy a templomban még gyertyák nem égtek, látható volt oldalról. Ugyanekkor Gavris atya felszólitásomra a képet ujjával végig, huzgálta, de azt nedvesnek nem találta. Emberi dolognak nyomát ezen csodálatos eseményben nem látja. Felolvastatott, aláirta és az esküt letette. Gergelyffy Dezső, s. k.” Fiatalon, 47 évesen hunyt el hosszas szenvedés után, Máriapócson 1926. október 16-án.

Gergelyffy György 1881-ben született Máriapócson. Kassán járt középiskolába, majd Kolozsvárra ment egyetemre, ahol gyógyszerészként szerzett oklevelet 1907-ben. Felesége, a szilágysomlyói Halmágyi Ilona szintén okleveles gyógyszerész volt, és Szilágynagyfaluban volt gyógyszertárja, ahol 1911-1914 között férjével együtt dolgozott. György 1914-ben saját nevén önálló gyógyszertárat nyitott Nyíregyházán, és itt is élt családjával. Huszonöt évig volt Szabolcs vármegye Törvényhatósági Bizottságának a tagja, 1937-ben pedig Nyíregyháza képviselőtestületének volt a tagja, valamint a Turáni Kör elnöke. Három gyermeke született: Márta (szintén okleveles gyógyszerész), Ilona és György.

Gergelyffy Ilona Jaszovszky Jánoshoz ment feleségül, és egy gyermekük született, Sári.

Gergelyffy Anna 1908. április 20-án ment hozzá Máriapócson Táby Andorhoz, a gyulai főgimnázium tanárához. Két gyermekük született: Ilona és András.

dr. Gergelyffy Endre András főszolgabíró, országgyűlési képviselő volt. Felesége Szabó Erzsébet volt, gyermekük nem született.

Gergelyffy Irma Szelóczky Gézához ment feleségül, és három gyermekük született: Márta, Elemér és Mária.

Gergelyffy János vélhetően jogot hallgatott, tanulmányaiban azonban megakadályozta az első világháború, ahol az orosz fronton harcolva kétszer sebesült. Bronz Signum Laudis (kardokkal ellátva), Károly Csapatkereszt, és Sebesültek Érme kitüntetések tulajdonosa volt. A községi képviselőtestület tagja virilis alapon (legtöbb adót fizető) és a római katolikus egyház tanácsosa volt, birtokát 1920 óta kezelte. Gazdacímtári adatok szerint 1935-ben 855 kh földterülettel rendelkezett, melyből 773 hold szántóföld, 60 hold rét, 8 hold szőlő, 2 hold legelő, 7 hold erdő, és 5 hold földadó alá nem eső terület. A földbirtok kataszteri tiszta jövedelme 3834 arany korona volt, haszonbérbe pedig nem adtak területeket. Máriapócsnak gyakran változtak földbirtokosai, 1925-ben 100 kh, illetve attól nagyobb birtoktulajdonnal Táby Andorné (Gergelyffy Anna; 128 kh), dr. Gergelyffy Endre (157 kh), Gergelyffy György (128 kh), Jaszovszky Jánosné (Gergelyffy Ilona; 128 kh), Gergelyffy János (166 kh) és Szeloczky Gézáné (Gergelyffy Irma; 157 kh) rendelkeztek.

Gergelyffy Testvérek Gazdasága címszó alatt találhatók 1939-es adatok a család birtokáról, melynek vezetője Gergelyffy János volt. A birtok 730 kh kiterjedésű volt, melyből 670 hold szántó, 18 kh-on pedig debreceni dohánytermesztéssel foglalkoztak. Az állattenyésztés fő iránya a szarvasmarha- és a sertéstenyésztés volt. Ötvennégy családot állandó jelleggel, több munkást pedig időszakosan foglalkoztattak.

Gergelyffy János felesége Pekácsy Sári volt, és (írott források szerint) egy gyermekük volt, Tamás. A máriapócsi idősekkel készített interjúkból kiderül, hogy 1945 után a család elhagyni kényszerült Máriapócsot, és Nyíregyházára költöztek. A megyeszékhelyen töltött időszakról nincsenek fellelhető adatok, csupán az elhalálozásuk évszáma ismert. A Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Temetkezési Kft. Gondnokságának információi alapján Gergelyffy János és felesége 1978-ban, fiuk, Tamás pedig 2000-ben hunyt el, és Domonkos Erzsébet Katalin temettette el őket Nyíregyházán.


Az alábbi adatokat Pénzes László gyűjtötte össze a Magyar Nemzeti Levéltár Országos levéltárának Lángliliom utcai épületének kutatótermében:

Gergelyffy József (Szabolcs vármegye esküdtje, közbirtokos, nemes), felesége Szilcz Terézia, gyerekeik:

 • Gergelyffy Mihály József: 1840. február 22-én született Máriapócson, vallása római katolikus. Keresztszülők: Konstantin Úr, Darvai Pálné
 • Gergelyffy Gyula István 1845. június 20-án született Máriapócson, vallása római katolikus. Keresztszülők: Szilcz István, Szilcz Joanna
 • Gergelyffy Dienes Kálmán Elek 1847. október 8-án született Máriapócson, vallása római katolikus. Keresztszülők: Szilcz István, Szilcz joanna
 • Gergelyffy Ödön 1850. július 24-én született Máriapócson, vallása római katolikus. Keresztszülők: Szilcz Lajos, Szilcz Joanna
 • Gergelyffy István (római katolikus), felesége Mikecz Borbála (helvét vallású), gyerekeik:
 • Gergelyffy Ferenc 1844. január 18-án született Máriapócson, vallása római katolikus. Keresztszülők: Kemessei fejér József, Megyery Erzsébet
 • Gergelyffy Béla 1846. október 17-én született Máriapócson, vallása római katolikus. Keresztszülők: Szaplonczay Antal, Gergelyffy Borbála nevében Papp Joanna

Gergelyffy János (Szabolcs vármegye főjegyzője, római katolikus, született 1812-ben), felesége Inczédy Mária (helvét vallású), gyerekeik:

 • Gergelyffy István 1851. december 16-án született Máriapócson, vallása római katolikus. Keresztszülők: Szaplonczay Antal, Gergelyffy Borbála
 • Gergelyffy Dezső 1856-ban született Máriapócson

Gergelyffy Ferenc (1873-1924, római katolikus, földbirtokos), felesége, Szaplonczay Anna, gyerekeik:

 • Gergelyffy Erzsébet Borbála 1884. március 31-én született Máriapócson, vallása római katolikus. Keresztszülők: Morvay Ferenc, Suják Bersa
 • Gergelyffy István 1885. március 30-án született Máriapócson, vallása római katolikus. Keresztszülők: Gergelyffy János, Szaplonczay Borbála
 • Gergelyffy László 1887. február 11-én született Máriapócson, vallása római katolikus. Keresztszülők: Nagyidai Borbála Bay Károlyné, Szaplonczay Endre

Gergelyffy Dezső (1856-1922, római katolikus, földbirtokos), felesége Pekártsik Anna (római katolikus), gyerekeik:

 • Gergelyffy Anna 1883. július 1-én született Máriapócson, vallása római katolikus. Keresztszülők: Vékei Joanna, Gergelyffy ödönné.
 • Gergelyffy Endre András 1885. július 29-én született Máriapócson, vallása római katolikus.
 • Gergelyffy Mária 1890. június 9-én született Máriapócson, vallása római katolikus.
 • Gergelyffy József 1892. szeptember 19-én született Máriapócson, vallása római katolikus.
 • Gergelyffy György

Pénzes László: Dr. Gergelyffy András államtudományi doktor, főszolgabíró, országgyűlési képviselő, államtitkár

Dr. Gergelyffy András Szabolcs megyében, Máriapócson második gyerekként 1885. július 29.-én született, római katolikus. Négy testvére volt Anna nővére, Mária húga, József, György öccsei. Édesapja Gergelyffy Dezső /1856-1921/ földbirtokos, törvényhatósági bizottsági tag, római katolikus szintén Máriapócson született és itt is van eltemetve. Édesanyja Pekácsy Anna Gergelyffy Dezsőné /1857-1939/ 82 éves korában 1939. augusztus 1.-én Máriapócson halt meg, szerdán délelőtt a Máriapócsi római katolikus temetőben férje mellé temették el.

(…)

Dr. Gergelyffy András a középiskoláját Kassán a Premontrei Gimnáziumban végezte. Az egyetemet a Kolozsvári Magyar Királyi Ferenc József Tudományegyetem Jogi-és Államtudományi karon végezte. Az egyetemen 1907-ben államtudományi doktorrá avatták. A közigazgatási pályáját Szabolcs vármegyénél, mint gyakornok kezdte meg, 1913-ban nevezték ki szolgabíróvá.

A katonai szolgálat alól fel volt mentve, de ennek ellenére 1914-ben a Kassai 5. honvédhuszár-ezredhez önként bevonult katonai szolgálatra. Az I. világháborúban huszárfőhadnagyként az orosz harctéren 16 hónapig teljesített szolgálatot. A Mukoszinnál és Nyeziercinél, Volhyniában több katonai ütközetben vett részt. A Signum Laudis és a Károly-csapatkereszt kitüntetéseknek tulajdonosa.

A Szabolcs vármegye másodjegyzővé 1917-ben választották meg, a Nagykállói Járás főszolgabírója 1919 májusában lett. Szabolcs vármegye hivatalos tanulmányútra küldte Németországba, hogy tanulmányozza a német birodalom közigazgatási berendezését. A Nagykállói Választókerület a Nemzeti Egység Pártja képviseletében először 1935-ben lett országgyűlési képviselő. A főszolgabírói munkaköréből 16 év után 1935-ben nyugdíjba vonult. A képviselőházban főleg közigazgatási kérdésekkel foglalkozott. Több belügyi törvényjavaslatnak volt az előadója, köztük a hatósági orvosi szolgálat szabályozásának, a városi számvevőségek államosításának, a közúti közlekedés szabályozásáról szóló javaslatoknak. Jegyzője volt a képviselőház közigazgatási bizottságának, tagja az állandó igazolóbizottságnak és az igazságügyi bizottságnak.

A „Budapesti Közlöny” 158. számában, 1942.július 15.-én olvasható „A magyar királyi belügyminiszter előterjesztésére dr. Gergelyffy András nyugalmazott főszolgabíró, országgyűlési képviselőt államtitkárrá kinevezem. Kelt, Budapesten. 1942. évi július hó 14. napján. Horthy s.k. dr. vitéz Keresztes-Fischer Ferenc s.k.” Dr. Gergelyffy András országgyűlési képviselő a Magyar királyi Belügyminisztérium miniszterének állandó helyetteseként működött, a munkásságának tanulmányozása során számtalan rendeletével találkoztam. A Budapesti Közlöny szerint: „A magyar királyi belügyminiszter előterjesztésére dr. Gergelyffy András államtitkárt ettől az állásától, buzgó odaadással teljesített szolgálatának elismerése mellett, saját kérelmére felmentem. Kelt Budapesten, 1944. évi március hó 24. napján. Horthy s. k. vitéz Jaross Andor s. k.”


Irodalomjegyzék:

1. Országgyűlési almanach. /www.hungaricana.hu; www. arcanum.hu/
2. Magyar Távirati Iroda, 1942.július 14., 1939. augusztus 1.
3.Budapesti Közlöny, 1942.07.15., 1944.03.28.; Belügyi Közlöny, 1943, 37. száma.
4. „Lapzárta”, 1938.05.11.; Pesti Hírlap, 1942.07.; „Nyírvidék”, 1921.10.23.


A Gergelyffy családdal kapcsolatos újságcikkek forrásai:

Házasság: Békés. 1908. április 26. (40. évfolyam, 17. szám) 5. oldal
Árverési hirdetmény: Köztelek. 1909. december 11. (19. évfolyam, 97. szám)
A máriapócsi Szent Bazil rendi…: Nyírvidék. 1907. január 20. (28. évfolyam, 3. szám) 4. oldal
Bérbeadó birtok!: Nyírvidék. 1907. május 26. (28. évfolyam, 21. szám) 7. oldal
Bérbeadó birtok!: Nyírvidék. 1907. június 9. (28. évfolyam, 23. szám) 5. oldal
Gergelyffy Dezső temetése: Nyírvidék. 1921. október 23. (42. évfolyam, 241. szám) 5. oldal
Halálozás: Nyírvidék. 1926. október 17. (47. évfolyam, 236. szám) 6. oldal
Házasság: Pesti Napló. 1908. április 1. (59. évfolyam, 8. szám) 12. oldal


Források:

A Magyar Korona Országainak Mezőgazdasági statisztikája. Második kötet. Gazdaczimtár. A Magyar Kir. Központi Statisztikai Hivatal, Budapest, 1897.
BOROVSZKY Samu (szerk.): Szabolcs vármegye. Sorozat: Magyarország vármegyéi és városai (Magyarország monográfiája). Budapest, 1900.
DIENES István (szerk.): Szabolcs vármegye (Szabolcs és Ung K. E. E. vármegyék). Vármegyei Szociográfiák IV. Nyíregyháza/Budapest, 1939.
Gergelyffy Dezső temetése. Nyírvidék. 1921. október 23. 42. évfolyam, 241. szám. 5. oldal.
Halálozás. Nyírvidék, 1926. október 17. 47. évfolyam, 236. szám. 6. oldal.
HOLP András: Máriapócs település története. Máriapócs, 2010.
HUNEK Emil (szerk.): Nyíregyháza és Szabolcs vármegye községei. Magyar Városok Monográfiája VIII., Budapest, 1931.Magyarország földbirtokosai és földbérlői. (Gazdacímtár). A 100 kat. holdas és ennél nagyobb földbirtokok és földbérletek az 1935. évi adatok alapján. (A Magyar Kir. Központi Statisztikai Hivatal), Budapest, 1937.
NAGY Iván: Magyarország családai czimerekkel és nemzékrendi táblákkal. Harmadik kötet. Helikon Kiadó, Budapest, 1987 (Pest, 1858), 373. oldal.
PÉNZES László: A Gergelyffy Családok Máriapócson.
Megjelenési dátum: 2017. március 16. Facebook. Elérhetőség: https://www.facebook.com/notes/lászló-pénzes/pénzes-lászló-a-gergelyffy-családok-máriapócson/1328765530495254/.
PÉNZES László: Dr. Gergelyffy András államtudományi doktor, főszolgabíró, országgyűlési képviselő, államtitkár. Megjelenési dátum: 2017. március 25. Facebook. Elérhetőség: https://www.facebook.com/notes/lászló-pénzes/pénzes-lászló-dr-gergelyffy-andrás-államtudományi-doktor-főszolgabíró-országgyűl/1337704039601403/


 

Iratkozzon fel hírlevelünkre újdonságainkért

Kapjon értesítést kiemelt ajánlatainkról és eseményeinkről